طراحان و برندهای هفته مُد تهران

همه طراحان و برندهای حاضر در بخش نمایش و نمایشگاهی هفته مُد تهران در هر دو بخش زنان و مردان
بخش های نمایش و نمایشگاهی و بخش های زنان و مردان هر کدام از یکدیگر مجزا می شوند و دسته های جداگانه ای برای آنها درست می شود