گوش به زنگ فراخوان

البته همیشه میتونید بفرستید،ولی زمان مهمونیا بفرستید بهتره

مهمونیامون

ارسال پیشنهاد و ایده

شرایط ارسال رو بخونید

فرم درخواست

بررسی شون می کنیم

دوست داریم همه باشن ولی محدودیت جا داریم

شرایط پذیرش

دعوت میشید به مهمونی

مهمون حبیب خداست.اگر دعوت نشدید، برای دوره بعد حتما بیایید

قوانین
مراحل پذیرش مرکز نوآوری مُدارا
 • null

  میهمانی

 • null

  همسایگی

 • null

  هم پیالگی

 • null

  پایان

 • null

  شروع

 • null

  ارسال مدارک

 • null

  بررسی مدارک

 • null

  ورود به رویداد

 • null

  ارائه حضوری